Trang nhất » Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của VNECO4

Chứng nhân đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Mã số doanh nghiệp: 2900574674

Báo cáo tài chính năm 2011

Để tải File về xin mời vào link sau: http://vneco4.com.vn/vi/download/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-tai-chinh/ để được tải về.

Điều lệ VNECO4

Điều lệ này của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 (dưới đây gọi là “Công ty”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty - là một Công ty cổ phần được chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thông báo Họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2012

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

  Trang trước  1, 2 

Hổ trợ trực tuyến

₪ Hỗ trợ Kỹ thuật  ho tro truc tuyen
₪ Hỗ trợ Nội dung ho tro truc tuyen
₪ Email: vneco4@vnn.vn
Chứng khoán